Pages Navigation Menu

Bijzondere Bepalingen

Bijzondere bepalingen

Bijzondere bepalingen betreffende het vissen in De Fortgracht te Lent

Het is de leden van “De Rietvoorn” verplicht:
a. Het bewijs van lidmaatschap plus deze bepalingen bij zich te hebben en tezamen met de wettelijke VISpas op eerste verzoek ter inzage te tonen aan ambtenaren van Staatsbosbeheer, Politie en de door het bestuur aangestelde controleurs.
b. De kortst mogelijke weg te nemen naar de vislocatie.
c. De weidehekken te sluiten.
HET IS VERBODEN!
a. Het viswater vrij te maken van waterplanten, oeverbegroeiingen en andere vormen van begroeiingen.
b. Vogelnesten te verstoren, eieren te rapen, bloemen te plukken, het water te verontreinigen of het natuurlijke karakter te veranderen.
Chemische middelen mogen NIMMER worden gebruikt.
c. Op de terreinen tenten, caravans en/of tijdelijke onderkomens te plaatsen.
d. In het water te zwemmen, honden of andere dieren mee te nemen of bij zich te hebben.
e. Rijwielen, bromfietsen c.q. andere voertuigen op de terreinen van Fort Lent te stallen of te plaatsen rond het viswater of aangrenzende percelen.
f. Het terrein te betreden in de periode van 1 maart t/m 14 juni.
g. Boten, vlotten, kano’s of zeilplanken naar/in het viswater te brengen en/of te hebben.
h. De in de fortgracht gevangen vis ter verkoop aan te bieden.
i. Anders te vissen dan vanaf de BUITENOEVER van de gracht.
j. Te voeren en/of te vissen met gekleurde maden.

 

Het nalaten van de verplichtingen of overtredingen van verbodsbepalingen kan leiden tot ontzetting uit het lidmaatschap ingevolge artikel 7, lid 1 onder d, van de Statuten van de vereniging.

Sponsors
Visit Us On Facebook